YarrowSoft

Архив : [cache_ru] class compile : группа пользователей постреляционной СУБД Cache


[Предыдущее - [cache_ru] Backup] [Следующее - Re: [cache_ru] class compile]


Письмо #5312

Тема: [cache_ru] class compile
Начало этой темы: [cache_ru] class compile
Это ответ на: нет
Ответ на это письмо: Re: [cache_ru] class compile
От: avpuspt Дата: 01 Ноября 2006 08:41

Âñåì ïðèâåò!
Íåäàâíî, îáðàòèë âíèìàíèå ÷òî â ñòóäèè ïðè êîìïèëÿöèè âûëåòàåò âîò
òàêàÿ èíôîðìàöèÿ
Cache ObjectScript Error while compiling SQL statement:
<UNDEFINED>addvinf+14^%qaqpslx....
Íî ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî äàëüøå âñå èäåò íîðìàëüíî è â ðåçóëüòàòå âñå
çàêàí÷èâàåòñÿ óñïåøíîé êîìïèëÿöèåé! ×òî ýòî?Áàã, ãëþê, ìàëî ïèâà èëè
òàê è äîëäíî áûòü? ïðîèñõîäèò ïîñëå èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû êëàññîâ è
ìàíèïóëÿöèé ñî ñâîéñòâàìè.
Ñ óâàæåíèåì, Àëåêñàíäð


[2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007|2008] [Январь|Февраль|Март|Апрель|Май|Июнь]
[01|02|03|04|05|06]